Utbildning

Utbildning till Lekarbetspedagog – läsåret 23/24

Lekarbete – En specialpedagogisk insats

Utbildningen är ettårig, ges på distans och startar med två gemensamma teoridagar.
Därefter följer litteraturstudier och praktiskt arbete vid tio tillfällen med individuell
handledning av erfaren handledare. Utbildningen avslutas under två gemensamma dagar
med teoretisk och praktisk redovisning. I de fall din arbetsgivare har beställt utbildningen
håller vi till på din hemmaplan, i annat fall på Hotell Park Inn by Radisson i Solna.


Utbildningsplan

Lekarbete är en specialpedagogisk insats som har funnits sedan 1977. Lekarbete var då en
del i speciallärarutbildningen vid Umeå universitet. Lekarbete utarbetades av
högskolelektorerna Kerstin Gildebrand och Gunhild Westman. Utbildning i
lekarbetspedagogik har funnits som valbar kurs vid Umeå universitet, Uppsala universitet,
Lärarhögskolan i Stockholm och på Malmö universitet. Utbildningen har också under åren
köpts in av kommuner som uppdragsutbildning. Föreningen för lekarbetspedagogik
(lekarbete.nu) startade år 1987 och sedan 2011 genomförs utbildningen i föreningens regi.

Margaretha Larsson är utbildad förskollärare, specialpedagog och handledare med många
års erfarenhet som handledare till personal i förskola, skola och andra verksamheter.
Margaretha har arbetat med lekarbete sedan början av 1990-talet och har funnits med som
utbildare sedan föreningen startade utbildningen år 2011. Margaretha är vice ordförande i
styrelsen för föreningen lekarbetspedagogik.

Lisbeth Ottosson är utbildad förskollärare och specialpedagog med mångårig och bred
erfarenhet av arbete inom förskolan. Lisbeth har magisterexamen i specialpedagogik. Hon är
verksam som universitetsadjunkt vid Mälardalens högskola och inom förskolan med
kompetensutveckling och handledning till förskollärare. Lisbeth är ledamot i styrelsen för
föreningen lekarbetspedagogik.

Arbetsgång och innehåll i utbildningen till lekarbetspedagog

Utbildningen är ettårig och ges på distans. Den startar med två gemensamma teoridagar inför vilka deltagarna har förberett sig med en del teoristudier. Därefter följer vidare studier som ska redovisas skriftligt med koppling till eget arbete och teori. Efter att deltagaren fått återkoppling och är godkänd på sin redovisning startar kontakten med den individuella handledaren. Handledarna, som är utbildade lekarbetspedagoger med lång erfarenhet, har även handledarutbildning och de kommer från olika verksamheter som till exempel skola eller socialtjänst. De paras ihop, efter yrkeserfarenheter, med de studerande och är stöd i val av barn samt inför samtal med vårdnadshavare med mera.

Nu kan den praktiska delen av utbildningen starta. Det innebär att den studerande ska ha tio lekarbetstillfällen med ”sitt” valda barn. Dessa tillfällen filmas (efter tillstånd från vårdnadshavare) och filmen skickas till respektive handledare. Handledaren går först igenom filmen själv innan hon/han ger handledning (vanligtvis 40-60 min. per tillfälle) till den studerande och delar med sig av vägledande kunskaper. Inför handledningssamtalet, som sker digitalt, har också den studerande förberett frågor/funderingar. Till en början är det säkert många tankar och frågor som behöver diskuteras.

Även under den praktiska delen av utbildningen läses litteratur. En del av den litteraturen ska diskuteras med studiekamrater, annan under de två avslutande examinationsdagarna. Under avslutningsdagarna får den studerande värdefull kunskap genom att ta del av sina studiekamraters erfarenheter, olika lekarbeten och personliga utveckling.

Utbildningens lärandemål

– Kunskap om forskning som visar lekens betydelse för att förstå såväl egna som andras känslor och intentioner

– Förståelse för lekens funktion

– Kunskap om barns lekutveckling och lekens koder

– Kunskap om olika anknytningsmönster och vad de kan få för konsekvenser för barns fortsatta liv

– Insikt om skillnad i beröm och bekräftelse samt dess följder för barnet

– Lekarbetspedagogiskt förhållningsätt i praktiken

– Förmåga att bygga en lekmiljö som stöder de pedagogiska målen.

Utbildare

Margaretha Larsson

Lisbeth Ottosson

Kontakt: info@lekarbete.nu