Lekarbete som insats

Vi är Lekarbetsföreningen

Vi vill sprida kunskap om lekens funktion, barns lärande och utveckling samt om lekarbetets möjligheter. Här hittar du information om vad lekarbete är, utbildning inom lekarbete och våra tips kring tänkvärd litteratur och film om ämnet.


Lekarbete i olika verksamheter

Grunden för lekarbetspedagogik

Leken har stor betydelse för barns lärande och utveckling. Det är styrkt i forskning och beprövad erfarenhet av Catherine Garvey, Daniel Stern, Donald Winnicott, Lev Vygotskij med flera. En del barn behöver stöd av en vuxen under en period för att kunna utnyttja leken för lärande och utveckling.

Syfte
Syftet med att använda lekarbete i förskola och skola är att stödja barnet i dess utveckling av förmågan att leka, arbeta och lära i grupp tillsammans med andra barn. Leken tillmäts stor betydelse i Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) reviderad 2010 och även i Läroplan för grundskolan 2011.

Mål
Målet för pedagogiken är att barnet skall utvecklas socialt, känslomässigt, språkligt och vad gäller tänkande, koncentration, arbetsminne och självkänsla, det vill säga på det sätt, som lekande befrämjar utveckling och lärande.

Vuxendeltagande lek
Insatsen, som är evidensbaserad, innebär att lekarbetspedagogen tillsammans med barnet skapar en ostörd och trygg miljö med tydliga ramar, i vilken nödvändiga förutsättningar finns för att lekande skall leda till lärande och utveckling. Den vuxne deltar antingen som intresserad observatör och bekräftar barnets lekhandlingar eller som lekpartner i leken på barnets initiativ och med barnet som regissör. Barnet har ofta lekarbete i 30 minuter en gång i veckan under en period som varierar i längd efter barnets behov.

Stödinsats för barn
Lekarbete är en positiv insats i förskola och skola för barn/elever som behöver stöd för att
– stärka arbetsminnet och förmågan till koncentration
– utveckla social kompetens
– utveckla förmågan att leka med jämnåriga
– stärka sin självkänsla
– utveckla språklig kompetens
– skapa mening och struktur i sina upplevelser
– stärka sin kompetens när det gäller att planera och styra sina handlingar.

Lekarbete väljs som pedagogisk insats för barnet/eleven i elevhälsoteam eller motsvarande i förskola, grundskola, särskola och även inom socialtjänsten och asylhälsovården.

// Gunhild Westman
Fd universitetslektor vid specialpedagogutbildningen Umeå universitet, tidigare ordförande i Föreningen Lekarbetspedagogik (1996–2016)