Forskning: Utvärdering av lekarbete i Haninge kommun 2005, av Tuula Tähkäaho

En rapport av Tuula Tähkäaho, som intervjuat lärare och föräldrar till 20 barn som deltog i projektet “Utvärdering av lekarbete i Haninge kommun”, Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen för Individ, Omvärld och Lärande.

Artikel: Leken är en process, inte en produkt – ge den plats, av Eva-Lotta Hultén

Eva-Lotta Hultén är journalist, kritiker, författare och debattör. Några av hennes uppdragsgivare är -DN:s kultursida, -Pedagogiskt. Magasin, -Chef och ledarskap (som vänder sig till rektorer, skolledare).

Artikel: Lekarbete i olika verksamheter – Grunden för lekarbetspedagogik, av Gunhild Westman fil lic

Leken har stor betydelse för barns lärande och utveckling. Det är styrkt i forskning och beprövad erfarenhet av Catherine Garvey, Daniel Stern, Donald Winnicott, Lev Vygotskij med flera.

Artikel: Här återfår barn sin lekförmåga – genom ostörd lek, av Karin Gustavsson

Lek för livet. Från en artikelserie i Sydsvenska Dagbladet, 2015. Här återfår barn sin lekförmåga – genom ostörd lek av Karin Gustavsson, lekarbetspedagog och lärare i resursskola.

Artikel: Vart tog leken vägen?, av Ingrid Sandén fil dr

En artikel av fil dr Ingrid Sandén som varit verksam som lekarbetspedagog och utbildare av lekarbetspedagoger. Hon har varit ordförande i Föreningen Lekarbetspedagogik och har undervisat på Malmö Högskolan i lärarutbildningen.

Artikel: Leken – en viktig del i barns lärande, av Gunhild Westman fil lic

Ett barn har mycket att lära och vill lära sig så mycket. Hur går det till? Det är ett stort kunskapsområde som Gunhild Westman fil lic belyser några viktiga aspekter av i denna text. Gunhild har varit utbildare av lekarbetspedagoger och varit ordförande i Föreningen Lekarbetspedagogik.

Boktips: LEK & SKAPA & LÄS av Lenah Margård


Lek & skapa & läs av hjärtans lust är en bok om viktiga förutsättningar för barns optimalt goda utveckling. Den är skriven ideellt som en gåva till nästa generations barn. Gåvan kan komma till uttryck i barns liv genom de vuxna som läser boken och tar till sig av innehållet. 

Lek & Skapa & Läs innehåller flera författares beprövade erfarenheter, grundat på forskning och kryddat med visdomsord. Det fantastiskt hoppfulla är också att det som är viktigt för barnen behöver inte kosta pengar, det är vår tid i form av närvaro som är väsentlig! Boken vänder sig till alla som vill måna om den livsviktiga lekens, kulturens och den skapande människans kraft att finna glädje och välbefinnande i tillvaron. Den handlar om att möta barn på deras villkor, se deras behov, inspirera dem och ge av sig själv. Förslag på aktiviteter, skapande tekniker och lästips ingår i boken. 

För dig som önskar bygga broar mellan stora och små, mellan nutid och kommande uppväxande generationer. För dig som vill bidra till att öka det empatiska klimatet i världen i en framtid. Var och en som tar till sig något frö från boken gör skillnad! Hur kan vi finna livets rika källor, vara kreativa i samvaron, vårda våra nära relationer?

Boken finns tillgänglig hos bland annat Bokus och Adlibris (finns även som e-bok).


Recensioner om denna bok

Journalist Linda Nyberg om LEK & SKAPA & LÄS av Lenah Margård

Boktips: Förskolebarnet – lek, språk och identitet av Lars-Erik Berg

Lek, språk och identitet är nära sammanflätade. Leken startar på skötbordet och pågår livet ut för den fortsatt goda utvecklingen. En förutsättning för att identiteten skall växa fram är att ett Jag möter Den Andre, det vill säga ett Du. Genom speglingar som går åt båda håll sker en utveckling av ett Mig där både sändare och mottagare utvecklas i ett samspel. Vi måste vara Andra för att bli oss själva.

Språket som stimuleras genom läsning, samvaro och kommunikation, är inte bara avgörande för att upprätthålla ett demokratiskt samhälle. Språkets koppling till lek livet ut går genom ordlekar, ordvitsar, rim, som väcker lustkänslor. Språkets betydelse handlar också om att få och sedan utveckla förmågan att tänka och formulera sig och att utveckla sin identitet. Det behövs för att koppla ihop känslor med ord, utveckla sin sociala förmåga, kunna tolka, omformulera sin verklighet och miljö. Författaren berättar om hur det lilla barnet förmår tillägnar sig innebörden av ordet ”älska” och att uttrycka denna känsla för sin mamma inför ett avsked när barnet skall besöka sin pappa, som har en annan adress. Boken går på djupet med socialpsykologen G. H. Meads identitetspsykologi och olika utvecklingspsykologers och filosofers teorier samt nutida forskares syn på lek och lärande, kopplat till läroplanen för förskolan. Vi får ta del av varierade synsätt i ett analytiskt resonemang. Personliga egna berättelser belyser och tydliggör invecklade teorier på ett levande, begripligt sätt. 

Kungsvägen till psykisk utveckling är lek och språklig förmåga. På förskolan kan båda blomstra! Eftersom identiteten växer fram genom andras reaktioner och återspeglingar av barnets eget handlande kan förskolan erbjuda rika tillfällen till upplevelser av många varierade samspel, betydligt rikare än i en snävare krets på hemmaplan. Den mest grundläggande upplevelsen av att vara människa får vi just genom att befinna oss i spontana relationer till andra.